Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Lisa Ashley Wilkins

Dylai pobl allu byw eu bywydau heb ofni gwahaniaethu. Fodd bynnag, mae troseddau casineb yn cynyddu, ac mae gormod o lawer o bobl sydd ddim yn teimlo’n ddiogel erbyn hyn.

Mae pobl yn erfyn am newid ac maent yn daer am weld plismona mwy gweladwy, yn enwedig mewn mannau sy’n aml yn teimlo’u bod wedi’u hanghofio.

Byddaf yn brwydro i gadw ein cymunedau yn ddiogel trwy gyflwyno mesurau sydd wedi ennill eu plwyf a chydweithio â chymunedau i’n helpu ni i fynd i’r afael â materion pwysig megis ymddygiad gwrthgymdeithasol a lleihau aildroseddu.

Os caf fy ethol ar 6 Mai, dyma fydd fy mhrif flaenoriaethau:

 • Plismona mwy gweladwy i fynd i’r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn enwedig mewn cymunedau sy’n teimlo ar ei hôl hi o ran y presenoldeb plismona. Dyna pam byddwn ni’n sicrhau rhagor o PCSOs a swyddogion yr heddlu.
 • Cynorthwyo dioddefwyr a thystion troseddau â chymorth prydlon o ansawdd uchel i helpu i liniaru niwed ac ailadeiladu bywydau.
 • Cyfiawnder mwy adferol a dedfrydau cymunedol am droseddau llai difrifol.
 • Cyfeirio adnoddau at dargedu masnachu cyffuriau yn hytrach na throseddau meddu ar gyffuriau.
 • Mynd i’r afael â throseddau casineb, yn cynnwys ei gwneud hi’n haws i roi gwybod am ddigwyddiadau a buddsoddi mewn gwasanaethau.
 • Lleihau aildroseddu trwy gydweithio â chyflogwyr a gwasanaethau addysg ac iechyd i ailintegreiddio cyn-droseddwyr yn y gymdeithas trwy fynediad at dai, swyddi, prentisiaethau, gwaith gwirfoddol a hyfforddiant.
 • Atal y defnydd o ddulliau arwylio sy’n adnabod wynebau gan heddluoedd nes bydd mwy o atebolrwydd a thryloywder ynghylch eu defnydd.
 • Gwrthwynebu ymdrechion didrugaredd a pheryglus i orfodi cymunedau ar y cyrion i wynebu hyd yn oed rhagor o blismona anghyfartal.
 • Gwrthwynebu ymdrechion i leihau ein hawl i brotestio.
 • Cyhoeddi strategaeth ynghylch mynd i’r afael ag anghyfartaledd hiliol yn y system cyfiawnder troseddol.

        Cyhoeddwyd a hyrwyddir gan Claire Halliwell ar ran Lisa Wilkins (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru), 3 Preswylfa, Llanberis, Gwynedd LL55 4LF

        Manylion cyswllt: www.welshlibdems.wales

        Ymgeiswyr eraill yng Gogledd Cymru