Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Mark John Young

Fel ymgyrchydd brwd dros ddiogelwch cymunedol rwy’n sefyll fel ymgeisydd annibynnol i osgoi gwleidyddiaeth pleidiau ym maes plismona.

Fy addewid i yw rhoi pobl gogledd Cymru’n gyntaf cyn gwleidyddiaeth bleidiol, a’ch cynrychioli chi heb ofn, ffafriaeth na gwleidyddiaeth.

Fi yw’r ymgeisydd “barod amdani” gyda’r cefndir delfrydol fel cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Gogledd Cymru Ddiogelach sy’n golygu fy mod i eisoes yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid allweddol eraill.

Mae fy mhrofiad perthnasol arall yn cynnwys bod yn aelod arweiniol Cyngor Sir Ddinbych dros Gymunedau Diogelach, Diogelu’r Cyhoedd a Cham-drin Domestig, yn ogystal â bod yn gadeirydd partneriaeth Camerâu Teledu Cylch Cyfyng Sir Ddinbych.

Fel dyn busnes a chyd-sylfaenydd Siop Siocled Dinbych rwy’n ymwybodol o bwysigrwydd gwerth am arian a sicrhau gwario pob ceiniog yn ddoeth.

FY AMCANION

  • Sicrhau bod gogledd Cymru’n lle diogelach i fyw a gweithio
  • Cefnogi plismona cymunedol gweladwy
  • Mynd i’r afael â gangiau cyffuriau llinellau sirol, caethwasiaeth fodern ac ecsploetio plant
  • Darparu mwy o adnoddau i daclo seiberdroseddu a thwyll
  • Dal y Prif Gwnstabl yn atebol i sicrhau bod Heddlu Gogledd Cymru’n gweithredu’n effeithiol ac yn effeithlon
  • Sefydlu grŵp ymgysylltu ieuenctid i roi llais i bobl ifanc yng ngogledd Cymru
  • Annog gwella cydraddoldeb ac amrywiaeth Heddlu Gogledd Cymru i adlewyrchu’r gymuned mae’n ei gwasanaethu’n well
  • Gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddarparu cymorth a chefnogaeth i bobl fregus â phroblemau iechyd meddwl
  • Sicrhau bod dioddefwyr trosedd yn cael cefnogaeth lwyr ac yn cael eu grymuso i leisio eu barn
  • Lleihau ôl troed carbon yr Heddlu trwy gyflwyno ystod o fentrau gwyrdd

Pleidleisiwch dros Mark Young – 6 Mai – eich Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Annibynnol

Maniffesto llawn Mark Young:

https://www.facebook.com/Putting-North-Wales-1st-462568863788969/

Paratowyd gan Mary Young: Asiant etholiad Mark Young, Ymgeisydd Annibynnol, 13 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3AD

Manylion cyswllt:

Mark John Young – 07825 912554 mark4northwalespcc@denbighchocolateshop.com

Ymgeiswyr eraill yng Gogledd Cymru