Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Owain Arfon Jones

Mae Arfon yn gyn Arolygydd ac yn wreiddiol o Harlech. Fe ymddeolodd o Heddlu Gogledd Cymru yn 2008, ar ol 30 o flynyddoedd. Gwasanaethodd mewn amryw o swyddi yn cynnwys ar secondiad hefo Adran Ranbarthol Cuddwybodaeth ym Manceinion ac fel pennaeth Gofal Plant Heddlu’r Gogledd.

Mae Arfon hefyd yn Gynghorydd Sir yn Wrecsam ac ar hyn o bryd mae o’n cadeirio Pwyllgor Lleol Wrecsam o Gyngor Iechyd Gogledd Cymru.

“Fel Comisiynydd yr Heddlu fy mlaenoriaeth gyntaf fydd i gario allan adolygiad trwyadl o blismona crai gan fod arwyddion yn dangos fod hyd at 60% o waith yr heddlu yn waith y dylai asiantaethau fod yn ei wneud.

Hefyd gallai arbedion ei gneud drwy dargedu adnoddau yn fwy effeithiol e.e. Gwasanaeth Cyfiawnder i’r Ifanc, lle mae angen gwell dyrannu adnoddau i ymyrryd yn gynt i ddargyfeirio ieuenctid i ffwrdd o droseddu.

Mae hefyd lot o arian yn cael ei wastraffu yn restio’r bobl mwya bregus. Does dim pwrpas carcharu cynfilwyr digartref. Mae y bregus angen gwell cydweithio rhwng asiantaethau.

Mae hefyd angen plismona mwy teg a chyfiawn a chyfeiriaf yn benodol at gemau peldroed a phrotestiadau lle mae cwestiwn yn codi ynglyn a diffyg ymateb cymuserol a diduedd gan rai Heddluoedd.

Hoffwn hefyd weld mwy o bwyslais ar blismona ein ffyrdd gyda damweiniau angeuol a difrifol yn codi ymysg pobol ifanc.

Buaswn hefyd yn darparu camera fideo i bob swyddog rheng flaen i recordio y dystiolaeth ora mewn achosion o drais yn y cartref a chwynion yn erbyn yr Heddlu.

Rwyf hefyd yn gwrthwynebu allanoli gwasanaethau yr Heddlu allan i gwmniau preifat ag hefyd buaswn (o fewn y gyfraith) yn ffafrio gosod contractau i gwmniau lleol er mwyn hybu economi y Gogledd.

Yn olaf, buaswn am drafod gyda y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr effaith y carchar yn Wrecsam ar blismona yr ardal yn gyffredinol.

Mae anerchiad yr ymgeisydd wedi ei gwbwlhau gan:

Marc Jones, 7 Stryd Gerallt, Wrecsam, LL11 1EH (Asiant)

Gwefan – http://arfonjones.cymru

Ebost – marcvjones@gmail.com

Symudol – 07747792441

 

Other candidates in North Wales

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy ddefnyddio'r wefan hon neu gau'r neges hon, rydych yn cytuno â'n polisi cwcis