Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Nadine Rachel Marshall

Nid eich ymgeisydd arferol ar gyfer Swydd Comisiynydd yr Heddlu yw Nadine Marshall. Dyna yw ei nerth a dyna pam ei bod hi’n ddewis rhagorol ar gyfer y swydd. Daw mewn i’r ras fel person a chanddi ddealltwriaeth sylweddoli ac arwyddocaol o’r effaith mae trosedd yn ei gael ar y dioddefwyr.

Nid yw pob gwleidydd, cyn-heddwas na chyfreithiwr yn gallu gweld y darlun mawr. Dydyn nhw ddim o hyd yn sylweddoli pa gamau sydd angen eu cymryd i wneud ein cymunedau’n fwy diogel, ac yn llefydd gwell i fagu ein plant.

Mae Nadine wedi profi ei bod yn gallu herio’r sefydliad a chywiro cam. Ei huchelgais yw gwella De Cymru ar gyfer pob cymuned drwy dynnu’r System Cyfiawnder Troseddol ynghyd i weithio’n fwy effeithiol ac i ddangos sut gellir defnyddio’r drydedd sector i wella ein hamodau byw a gwaith. Nid yw ei huchelgais dros lesiant eraill wedi ei gyfyngu gan yr hyn mae pobl eraill yn dweud sy’n bosibl.

Ni fydd Nadine yn dibynnu ar ymadroddion gweigion gan nad yw hi am wneud addewidion diystyr. Bydd hi’n blaenoriaethu dioddefwyr trosedd; mae hi am i droseddwyr posib i wybod y byddan nhw’n cael eu dal a’u cosbi. Yn fwy na hynny, bwriad Nadine yw gweithio’n fwy caled i ddal y bobl ifanc sy’n cael eu tynnu mewn i droseddi a’u gwyro nhw i ffwrdd o’r bywyd hwnnw.

Bydd Nadine yn siarad dros gymunedau ond fe fydd hi hefyd yn siarad gyda’r cymunedau er mwyn deall pob gwahanol fater ar draws De Cymru. Mae troseddau yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chyffuriau yn bla ar ein cymdeithas a rhaid mynd i’r afael â nhw’n well. Mae angen arloesedd ar ein cymunedau, meddwl newydd ac uchelgais mwy eang na chael y gorau allan o’n heddlu yn unig.

 

Paratowyd gan Dennis Clarke (asiant etholiadol) yn Nhŷ Gwynfor, Cwrt Anson, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd CF10 4AL

Ymgeiswyr eraill yng De Cymru