Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Dafydd Llywelyn

Fel eich Comisiynydd presennol, fy mlaenoriaeth yw sicrhau diogelwch holl gymunedau Dyfed Powys, a bydd hynny bob amser yn bwysicach i mi na gwleidyddiaeth bleidiol. Rwy’n eithriadol o falch o’r addewidion dwi wedi’u cyflawni ers cychwyn yn y swydd yn 2016, ond mae cymaint mwy i’w wneud.

Os caf fy ailethol byddaf yn parhau i wrando ac ymgysylltu â holl gymunedau Dyfed Powys er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth plismona yn diwallu anghenion lleol. Ers 2016, rwyf wedi llwyddo i gynyddu adnoddau ochr yn ochr â sicrhau lefelau treth gyngor isaf Cymru.

 • Ni fyddaf yn penodi Dirprwy Gomisiynydd a byddaf yn parhau i leihau costau ymgynghorwyr allanol;
 • Byddaf yn rhoi’r dioddefwr wrth galon y gwasanaeth ac yn datblygu gwasanaeth sy’n cael ei arwain gan y dioddefwr;
 • Ni fyddaf yn preifateiddio gwasanaethau cymorth craidd yr heddlu;
 • Byddaf yn parhau i gynnal cyfarfodydd cyhoeddus;
 • Byddaf yn annog mwy o gydweithio rhwng partneriaid er mwyn diogelu unigolion mwyaf bregus cymdeithas.

Eich diogelwch chi yw fy mhrif flaenoriaeth. Rwyf am sicrhau bod ardal Heddlu Dyfed Powys yn parhau i fod yn un o’r lleoedd mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr. Ers cael fy ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu yn 2016, rwyf wedi:

 • Cyflwyno system CCTV o’r radd flaenaf sy’n cael ei monitro gan swyddogion heddlu 24/7;
 • Sefydlu Tîm Troseddau Cefn Gwlad i ddal troseddwyr a mynd i’r afael â throseddau yng nghefn gwlad;
 • Mynd i’r afael â phroblemau cyffuriau ar hyd Llinellau Sirol trwy dargedu trosedd trefnedig;
 • Rhoi buddsoddiad i’r Timau Troseddau Ieuenctid er mwyn lleihau lefelau troseddu ymhlith pobl ifanc;
 • Cyflwyno model Plismona Bro sy’n cydweithio gyda’r gymuned er mwyn datrys problemau lleol;
 • Rhoi cynllun Dargyfeirio Troseddwyr ar waith sy’n defnyddio dulliau arloesol i atal aildroseddu.

Ymgeiswyr eraill yng Dyfed-Powys