Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Gwybodaeth am gomisiynwyr heddlu a throseddu

Mae comisiynwyr heddlu a throseddu (PCCs) yn sicrhau bod anghenion plismona eich cymuned yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throsedd yn eich ardal chi.

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol i sicrhau bod eich heddlu chi yn atebol wrth ddarparu’r math o blismona a ddymunwch. Nod y comisiynwyr yw lleihau trosedd ac i sicrhau bod eich heddlu chi yn effeithiol. Mae PCCs yn dod â llais cyhoeddus i blismona gan wneud hynny drwy

  • ymgysylltu â’r cyhoedd a dioddefwyr troseddau i roi cymorth wrth sefydlu cynlluniau heddlu a throseddu;
  • sicrhau bod yr heddlu’n gwario ei gyllideb yn briodol yn ôl yr angen; a
  • phenodi’r prif gwnstabl, a’i ddiswyddo os bydd angen.

Gweithio gydag eraill

Mae PCCs yn gweithio gyda’ch cyngor lleol a sefydliadau eraill hefyd i hyrwyddo a galluogi cydweithio ar ddiogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol.

Nid yw’r PCC yn ‘rhedeg’ yr heddlu. Y Prif Gwnstablau sy’n parhau â’r cyfrifoldeb am waith dydd i ddydd yr heddlu, ond maent yn atebol i’r cyhoedd drwy’r comisiynydd heddlu a throseddu.

Mae PCCs yn sicrhau cyfraniad effeithiol law yn llaw â phartneriaid eraill i drefniadau cenedlaethol i ddiogelu’r cyhoedd rhag bygythiadau traws-ffiniol eraill.

Cynrychioli’r gymuned gyfan

Mae’n ofynnol i PCCs dyngu llw o ddidueddrwydd wrth gael eu hethol i’w swydd. Nod y llw yw y gall y PCCs ddangos eu hymrwymiad yn gyhoeddus tuag at gynnal eu gwaith yn onest. Mae’n adlewyrchu’r ymrwymiad a wna swyddogion yr heddlu i wasanaethu’r holl gyhoedd yn ddiduedd ac amlygu’r ffaith mai eu gwaith yw gwasanaethu pobl, nid plaid wleidyddol neu unrhyw ran benodol o’r etholaeth.

Rhagor o wybodaeth am gomisiynwyr heddlu a throseddu