Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Polisi preifatrwydd a chwcis

Mae’r adran hon yn disgrifio ein polisi preifatrwydd a chwcis ar gyfer www.choosemypcc.org.uk.

Pan ddefnyddiwch www.choosemypcc.org.uk rydym yn casglu gwybodaeth neu ddata penodol amdanoch. Mae hyn yn cynnwys eich cyfeiriad IP, manylion o ba fersiwn o borwr y we a ddefnyddioch a gwybodaeth ynglŷn â sut y defnyddiwch y wefan.

Mae hyn o gymorth i ni wella’r wefan drwy fonitro’ch defnydd ohoni. Ni allwn eich adnabod yn bersonol drwy ddefnyddio’ch data.

Cadw’ch data’n ddiogel

Yn gyffredinol, nid yw gyrru gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel, ac ni allwn warantu diogelwch eich data. Chi sy’n ysgwyddo’r risg o yrru unrhyw ddata.

Ni fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth gydag unrhyw sefydliad arall er dibenion marchnata, ymchwil i’r farchnad neu fasnachol, ac nid ydym yn trosglwyddo’ch manylion i wefannau eraill.

Datgelu’ch gwybodaeth

Gallem drosglwyddo’ch gwybodaeth petai gofyniad cyfreithiol i ni wneud hynny, neu os bydd yn rhaid i ni fynnu neu weithredu ein hamodau o ddefnydd ac unrhyw gytundebau eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gydag adrannau eraill o’r llywodraeth am resymau cyfreithiol.

Dolenni i wefannau eraill

Mae www.choosemypcc.org.uk yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn gysylltiedig â’r wefan hon yn unig. Os ewch o’r wefan hon i un arall, darllenwch y polisi preifatrwydd yno i ganfod beth fydd y wefan honno yn ei wneud â’ch gwybodaeth.

Dilyn dolen i www.choosemypcc.org.uk. o wefan arall

Os cyrhaeddwch www.choosemypcc.org.uk. o wefan arall, efallai cawn wybodaeth bersonol amdanoch o’r wefan honno. Dylech ddarllen polisi preifatrwydd y wefan y daethoch ohoni i gael rhagor o wybodaeth am hynny.

Polisi cwcis

Mae’r adran hon yn disgrifio ein polisi cwcis ar gyfer www.choosemypcc.org.uk.

Mae www.choosemypcc.org.uk. yn rhoi ffeiliau bach (a elwir yn ‘cwcis’) ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth ynglŷn â’r modd y defnyddiwch y wefan.

Defnyddir cwcis:

  • i fesur sut y defnyddiwch y wefan er mwyn iddi gael ei diweddaru a’i gwella’n seiliedig ar eich anghenion chi
  • i gofio’r datganiadau a welsoch er mwyn i ni beidio â’u dangos eilwaith i chi

ni ddefnyddir cwcis www.choosemypcc.org.uk. i’ch adnabod chi’n bersonol. Fel arfer fe welwch neges ar y wefan cyn i ni gadw cwci ar eich cyfrifiadur. Dysgwch ragor am sut i reoli cwcis.

Sut y defnyddir cwcis ar www.choosemypcc.org.uk

Mesur y defnydd o wefan (Google Analytics)

Defnyddiwn feddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am y modd y defnyddiwch www.choosemypcc.org.uk.

Mae Google Analytics yn cadw gwybodaeth ynglŷn â:

  • sut y cyrhaeddoch y wefan
  • yr hyn ydych yn clicio arno yn ystod eich ymweliad â’r wefan
  • faint o amser dreuliwch chi ar y wefan
  • faint o amser dreuliwch chi ar bob tudalen ddolen a gliciwch drwyddi
  • Beth gliciwch chi arno wedi i chi gyrraedd y dudalen fwriededig

Nid ydym yn casglu na chadw’ch wybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth honno i’ch adnabod. Ni ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddol. Mae Google Analytics yn sefydlu’r cwcis canlynol:

Universal Analytics

Enw Pwrpas Terfynu
_ga Mae hyn o gymorth i ni gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â www.choosemypcc.org.uk drwy dracio a ydych wedi ymweld o’r blaen 2 flynedd
_gat Defnyddir i reoli cyfradd y ceisiadau i weld tudalen 10 munud

Google Analytics

Enw Pwrpas Terfynu
_utma Fel _ga, mae hyn yn rhoi gwybod i ni a ydych wedi ymweld o’r blaen, er mwyn i ni fedru cyfrif faint o’n hymwelwyr sy’n newydd i www.choosemypcc.org.uk neu i dudalen benodol 2 flynedd
_utmb Mae hyn yn gweithio gydag _utmc i gyfrifo’r amser ar gyfartaledd a dreuliwch ar www.choosemypcc.org.uk 30 munud
_utmc Mae hyn yn gweithio gydag _utmb i gyfrifo pan fyddwch yn cau eich porwr pan fyddwch yn cau eich porwr
_utmz Dywed hyn wrthym sut y cyrhaeddoch y wefan hon (e.e. o wefan arall neu drwy chwilotwr) 6 mis

Ein neges gyflwyno

Efallai y gwelwch neges groeso yn ymddangos pan ewch ar www.choosemypcc.org.uk am y tro cyntaf. Byddwn yn cadw cwci er mwyn i’ch cyfrifiadur wybod eich bod wedi ei weld gan wybod i beidio â’i ddangos eto.

Enw Pwrpas Terfynu
cookies_accepted Yn cadw neges i adael i ni wybod eich bod wedi gweld ein neges gwci 1 mis

Aml-ieithog

Enw Pwrpas Terfynu
pll_language Defnyddir i gofio’r opsiwn dewis iaith. 1 flwyddyn

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy ddefnyddio'r wefan hon neu gau'r neges hon, rydych yn cytuno â'n polisi cwcis